ايران صنعت - طرح توجيهي و مشاوره سرمايه گذاري

فروشگاه طرح توجیهی فایل های منسبد خرید

ایران صنعت - دانلود نمونه طرح توجیهی

سفارش طرح توجیهی
طرح های توجیهی صنعتی
طرح های توجیهی کشاورزی و کشت و صنعت
طرح های توجیهی دامپروری و مزارع پرورش ماهی و طیور
طرح های توجیهی خدماتی و کسب و کار های کوچک
طرح های توجیهی گردشگری و توریسم - احداث هتل و پارک و ...
comfar طرح توجیهی کامفار
مشخصات طرح های توجیهی - استاندارد طرح های توجیهی

پکیج های طرح توجیهی

 • پکیج طرح های توجیهی صنایع ساختمانی
  قیمت 80000 تومان
  گسترش کار نگارش طرح توجیهی انجام…
 •  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع خودرو
  قیمت 90000 تومان
  یکی از مهمترین صنایع موجود در…
 •  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع فلزی
  قیمت 90000 تومان
  زمینه های بکر معادن در کشور ما…
 •  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع چوب و سلولوزی
  قیمت 50000 تومان
  طی این سال ها…
همه پکیج ها ...
چهارشنبه, 12 اسفند 780 12:15

طرح توجیهی تولید خوراک دام از پسآب کارخانجات الکل

نوشته شده توسط

طرح توجیهی تولید خوراک دام از پساب کارخانجات الکل سازی، با توجه به اهمیت تغذیه دام یک حوزه جذاب برای سرمایه گذاری بشمار می رود. دامداری ها سالانه به مقادیر زیادی خوراک دام نیاز دارند و تامین خوراک دام با کیفیت و با قیمت مناسب در دستور کار آنهاست. با توجه به تولید بالای الکل (خصوصا بعد از پاندمی کرونا) در کشور، استفاده از پساب کارخانجات الکل برای تولید یک محصول جانبی مانند خوراک دام می تواند باعث استفاده از این پساب شده و از هدررفت آن جلوگیری کند. در این پست به معرفی طرح توجیهی تولید خوراک دام و فرآوری پساب کارخانجات الکل سازی می پردازیم و در خصوص آن توضیحاتی را ارائه می دهیم تا به سرمایه گذاران این حوزه کمک کنیم دقیق تر انتخاب کنند. با ایران صنعت همراه باشید.

تغذيه علمي است كه دانش بيوشيمي و فيزيولوژي را تواما و بـا مفهـومي مشـترك در ارتبـاط بـا يـك ارگانيزم و تامين غذاي آن بيان ميكند . تغذيه شامل جرياني است كه در آن سلولهاي بدن موجود زنده با بخشي از محيط شيميايي خارج كه براي تامين مواد مورد نياز جهـت انجـام مطلـوب واكـنش هـاي متابوليكي و شيميايي براي رشد، نگهداري، كار و توليد ضروري است در ارتباط مي باشد

غذا به ماده اي اطلاق مي شود كه حيوان بتواند پس از خوردن، آن را هضم و جذب كرده و به مصـرف برساند .به آن قسمت از ماده غذايي كه به مصرف واقعي حيوان مي رسد، مـاده ي مغـذي گفتـه مـي شود.

استفاده از خوراك آماده براي تغذيه دام به واسطه ايجاد امكان مصرف ضايعات صنعتي و پسماند هـاي كشاورزي در جهت كسب ارزش افزوده و همچنين سهولت حمل و نقل، در سالهاي اخير رو بـه فزونـي نهاده است .ضمن اينكه تغذيه دام با اين نوع خوراك مي تواند از بروز امراضـي كـه بـه دليـل وجـود آلودگي هاي مختلف در غذاي دام پديد مي آيد جلوگيري نمايد.

براي ايجاد شرايط بهره بردار ي اقتصادي از دام بايد مجموعه اي از مـواد كـه در يـك نـوع علوفـه بـه تنهايي گرد هم نمي آيند با هم مخلوط و آسياب نمود . اين تركيب كنسانتره اي را تشكيل مـي دهـد كه متشكل از مجموعه اي از مواد غذايي است كه قادر است همه عناصر و مواد ضروري بـدن دام را در حد نياز آن برطرف كند . مواد موجود در كنسانتره عبارتند از انواع پروتئين ها كه از موادي چون كنجاله پنبه تامين مي شـود،كربوهيدراتها كـه از غـلات و مـلاس و كنسـانتره پـس آب كارخانجـات الكل سازي ،تفاله چغندر تشكيل مي گردد، چربي ها، مواد معدني و انواع ويتامينها.

در اين طرح از پسماند كارخانجات الكل سازي كه داراي مواد كربوهيدرات پروتئيني مي باشد به عنوان منبع تامين كننده مواد پروتئيني و كربو هيدرات خيلي خوبي مي باشند. البته لازم به ذكر است مواد موجود در كنسانتره پساب الكل بسته به نوع ملاس و يا مواد مورد استفاده براي توليـد الكـل دارد كـه مي تواند جايگزين بسيار خوبي براي ملاس باشد.

خوراك دام علوفه اي و كنسانتره دام

الف - علوفه ها:

هرگونه خوراك گياهى و پرحجم كه ارزش غذايى داشته باشد و خوش خـوراك هـم باشـد، علوفـه نـام دارد.

يونجه يابيده:  اين علوفه ارزش غذايى زيادى دارد . يونجه به عنوان يك غذاى عالى در تغذيـه دام بـه خصوص براى گاو شيرى استفاده مى شود .پروتئين و كلسيم بالاى اين علوفه نشانه مرغـوب بـودن آن است .زمان برداشت يونجه وقتى است كه يك سوم بوته ها بـه گـل بنشـينند . در جيـره غـذايى گـاو شيرى، بين دو تا چهار كيلوگرم يونجه در روز كافى و مناسب است.

علف باغ:  اين علف در تغذيه گاو شيرى و پروارى استفاده مـى شـود .بـه دليـل داشـتن رشـته هـاى بلند،نشخوار دام ها را زياد مي كند .به علاوه در گاوهاى شيرى باعث بيشترشدن چربى شير مي شود . براى جلوگيرى ازخارج شدن سريع خوراك هاى آردى از بدن دام هاى پروارى از اين علوفـه اسـتفاده مى كنند

كاه به علت خشك و پرحجم بودن، ارزش غذايى زيادى براى دام ها ندارد .از نظـر ارزش غـذايى، كـاه جواز كاه گندم بهتر است . همچنين كاه گندم از كاه برنج بهتر است . براى دام هاى سنگين بهتر است كه كاه به صورت رشته هاى بلند باشد . مصرف كاه بايد كم و به مقدار لازم باشد .هر چـه مقـدار ايـن علوفه درجيره غذايى دام ها بيشتر باشد، جلوى هضم و مصرف بيشتر غذا را مى گيرد .بهتر است كاه را هميشه بعد از خوراك هاى ديگر به دام ها داد.

اگر كاه و علوفه هاى مانند آن به صورت غنى شده به دام ها داده شوند، ارزش غذايى بيشترمي شود. براى گاوهاى خشك مى توان مقدار بيشترى از اين علوفه را در جيره غذايى قرار داد.

سيلوها : براى استفاده بيشتر و بهتر از علوفه هاى خشك و هضـم بهتـر ايـن علوفـه هـا، آنهـا را سيلو مي كنند.

ب-خوراكهاى فشرده شده ياكنسانتره دامى

علوفه هاى آردى و خوراك هايى كه از رشته هاى كمى تشكيل شد ه اند را خورا ك هاى كنسانتره اى مي گويند .وقتى مقدار مشخصى از ماده هايى مانند جو، سبوس، تفاله چغندر قند، كنجاله تخم پنبه را با كمي مواد معدنى و ويتامينى مخلوط كنند، خوراك كنسانتره تهيه مى شود

براى برطرف كردن نياز غذايى دام هايى كه توليد بالايى دارند، علاوه بر علوفـه بايـد مقـدار مشخصـى ازكنسانتره دامى هم استفاده كرد . به گاوهاى بومى و دورگ روستايى كه بيشتر از هشت كيلوگرم شير توليد مي كنند، بايد مقدار مشخصى كنسانتره دامى داد.

به دامداران عزيز سفارش مى شود اگر خوراك را از كارخانـه خريـدارى مـى كننـد، در هنگـام تهيـه و مخلوط كردن كنسانتره در كارخانه حضور داشته باشند . به اين ترتيب مي توانند كنترل كننـد كـه از هرماده اي به مقدار مشخص و لازم در كنسانتره مخلوط شده است و جلوى هرگونه تقلب گرفته شود. براى تهيه كنسانتره به وسيله خود دامدار، مي توانيد از دستور زير استفاده كنيـد . ايـن دسـتور بـراى گاوشيرى كه بين ده تا پانزده كيلوگرم شير توليد مى كند، مناسب است.

مقدار جو سى و پنج تا چهل درصد، سبوس گندم سى تا سى و پنج درصد، تفاله چغندر قند هشت تـا ده درصد، كنجاله تخم پنبه پنج تا هفت درصد، نمك نيم درصد و سبوس برنج شش تـا هشـت درصـد بايد باشد .به اين ماده ها مقدارى كربنات كلسيم يا دى كلسيم فسفات هم اضافه مى كنند.

در ابتداى دوره شيروارى چون دام وزن زيادى را از دست داده و اشتهاى كمتـرى دارد، بايـد از علوفـه هاى مرغوب و كنسانتره خوب استفاده كرد.به علاوه از دادن علوفه هايى مانند كاه و سبوس برنج بايد خوددارى شود.

گوساله هاى پروارى

سه ماهه اول دوره پروار : در اين دوره، استخوان ها و اندام گوساله هـا رشـد مـي كنـد. بنـابراين گوساله ها به خورا ك هايى نياز دارند كه پروتئين زيادى داشته باشند .براى ايـن كـار، علوفـه هـايى مانند يونجه و علف باغ مناسب هستند . به علاوه در مخلوط كنسانتره بايد از كنجاله تخم پنبه استفاده كرد . همچنين استفاده از كربنات كلسيم يا پودر آهك و خوراك هاى كلسيم دار ضرورى است.

اضافه وزن روزانه در اين دوره، با هزينه كمتر و سرعت بيشتر انجام شود . بنابراين، پروار دامهاى جـوان از نظر اقتصادى باصرفه تر است.

سه ماهه دوم پروار : در اين دوره گوساله ها رشد ابتدايى خود را انجام داده اند .در نتيجه، استخوا نهـا واندا مها رشد كمترى دارند. بنابراين، براى پروار وچاق شدن گوساله ها بايد از خوراك هـاى پرانـرژى وعلوفه هايى كه تا حدودى مرغوب هستند، استفاده كرد.

آرد جو، تفاله چغندر قند، ملاس، كنسانتره پسماند الكل، علف باغ و مقدارى يونجـه و كـاه بـراى ايـن دوره مناسب هستند . دراين دوره براى اضافه شدن وزن گوساله ها بايد هزينه بيشترى كرد . همچنين هفتاددرصد غذاى دام بايداز كنسانتره دامى كه مواد پرانرژى دارد، تشكيل شود.

استفاده از ضايعات کارخانجات در خوراک دام

الف - استفاده از پساب الكل

اين خوراك خاصيت انرژي زايي بسيار زيادي دارد و مي تواند تا ده درصد از آن در جيره غذايي روزانـه در نظر گرفت. شروع تغذيه با اين خورام بايد كم كم باشد. پساب تغليظ شـده الكـل جـايگزين خـوبي براي غذا هايي مانند جو و ذرت است. استفاده از ضايعات براي كم شدن قيمت جيره غذايي و استفاده بهتر و بيشتر از محصولات فرعي كارخانه ها بسيار مناسب است ولي مصرف بيش از حد اين مواد باعث ناراحتي هاي شديد گوارشي براي دام مي شود.

ب- نان خشك

خوراكى است كه از آرد گندم به دست مى آيد .اين خوراك براى دا م هـاى شـيرى و پـروارى مناسـب است .براى استفاده از اين خوراك بايد بسيار دقت كرد . زيرا اگر نان خشك كپك زده باشد، باعث مسموم شدن دامها مـي شـود .بـه عـلاوه در درازمـدت در گاوهـاى شيرى باعث ناراحتى هايى مي شود.

چون نان هاى خشك به طور صحيح جمع آورى نمي شوند، ممكن است لابه لاى آنها اجسـامي ماننـد تيغ، سوزن و پلاستيك وجود داشته باشد . اگر اين اجسام خورده شوند، موجب ناراحتي هـاى مختلـف براى دام مي شوند.

اجسامي مانند ميخ يا سوزن به طور مسقيم وارد نگارى حيوان مـى شـوند، كـم كـم از ديـواره نگـارى مي گذرند و به قلب مي رسند .در نتيجه باعث مرگ ناگهانى حيوان مي شوند . ماده هاى پلاستيكى نيز باعث بسته شدن رود ه هاى دام مى شوند.

ج- سبوس برنج

نوع درجه يك آن دانه هاى برنج دارد و به شكل آردى است، اين نوع از سبوس براى دام ها مفيداست . اما نوع هاى ديگر كه زبره زيادى دارنـد، بـراى خـوراك دام مفيـد نيسـتند . از ايـن مـاده در مخلـوط كنسانتره براى گاو شيرى شش درصد و براى گاو پروارى نه درصد مى توان در نظر گرفت.

د-ملاس

اين خوراك، خاصيت انرژى زايى و ملين بودن دارد . مي تـوان تـا ده درصـد از آن را در جيـره غـذايى روزانه در نظر گرفت . شروع تغذيه با اين خوراك بايد كم كـم باشـد . مـلاس جـايگزين خـوبى بـراى غذاهايي مانند جو و ذرت است0

استفاده از ضايعات براى كم شدن قيمت جيره غـذايى و اسـتفاده بهتـر و بيشـتر از محصـولات فرعـى كارخانه ها بسيار مناسب است . ولى مصرف بيشتر از اندازه و ناگهانى اين مواد باعث ناراحتى هاى شديدگوارشى براى دام مي شود .براى مثال، استفاده از چغندر خوراكى، خربزه، هندوانه و صيفي جات ديگر بايد كم كم شروع شود .يعنى از روزى دويست گرم شروع شود در پايان هم كم كم قطع شود.

اهمیت استراتژيكي خوراک دام در دنياي امروز بر اساس طرح توجیهی 

در برنامه سوم و چهارم توسعه ، اهميت ويژه اي بر بخش دام پروري و صنايع وابسته به آن شده اسـت تا واحد هاي مرتبط بتوانند اصلاح و بهينه سازي شوند. ميزان توليد خوراك دام در برنامه سـوم حـدود 2658900 تن بوده است.

طبق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي ميبايستي سهم واردات خوراك دام از خارج از كشور كاهش يابد . بنابر اين بايد براي توليد خوراك دام از كليه ضايعات صنايع تبديلي كه داراي مواد مغذي هستند استفاده بهينه شود. واردات كالاهاي مشابه و خوراك دام بسيار بالا اسـت. ايـن در حـالي اسـت كـه در ايران حدود 120000000 تن پسآب كارخانجات الكل سازي وجود دارد كه مي تواند به عنوان خوراك دام به مقدار 10 درصد استفاده شود و در حال حاضر فقط دو واحد فعال در كشور در حال توليد خوراك دام از پسآب كارخانه مي باشند و با توجه به نوع كاربرد و ارزش افزوده آن و نياز مصرف، واحـد هاي ديگر توليد الكل مي تواند چنين پروژه اي را انجام دهند.

 

تکنولوژی تولید خوراک دام از پسآب کارخانه الکل و ضایعات آن

روش هاي مختلف فرايند توليد خوراك دام از پسآب

-1تغليظ كردن پسآب بوسيله مبدل هاي حرارتي

-2تغليظ كردن پساب بوسيله غشائ ها (ممبرانها)

-3خشك كردن پسآب كارخانجات الكل سازي توسط اسپري دراير

لازم به ذكر است كه به علت نوع محصول ، خشك كـردن آن مقـرون بـه صـرفه نبـوده و بهتـرين حالت محصول ،تغليظ كردن مواد تا بريكس 70 و مخلوط آن با خوراك دام مي باشد.

معمولي ترين روش توليد در ايران تبخير محصول اوليه مي باشد كه در اين روش بوسيله اواپراتـور چند مرحله اي مواد اوليه تغليظ شده و از اواپراتور تخليه و وارد مخازن ذخيره مي شود.

شرح فرايند منتخب

فرايند به طور خلاصه به شرح زير صورت مي گيرد:

-1دريافت پسآب كارخانه با بريكس 7

-2خنثي سازي مواد اوليه تا PH به 7 برسد

-3صاف كردن محلول

-4پيش گرم كردن محلول

-5تغليظ محلول در اواپراتور ها

6-تخليه محلول غليظ شده در مخازن ذخيره

مواد اوليه وارد مخازن خنثي سازي شده و توسط مواد شيميايي PH محلول تنظيم مي گـردد و سـپس توسط پمپ هاي لجن كش به سمت فيلتر پرس هدايت مي شود و محلول صاف شده به مخازن ذخيره مواد اوليه منتقل مي شود.مواد رقيق توسط پمپ بـا يـك دبـي ثابـت وارد تبخيـر كننـده هـاي چنـد مرحله اي مي شودو در هر مرحله غلظت محصول افزايش مي يابد تا در نهايـت غلظـت نهـايي بـه 70 مي رسد. در ابتدا مواد خام بوسيله مواد شيميايي در مخازن خنثي سـازي ، خنثـي شـده اسـت و وارد فيلتراسيون شده و محلول صاف شده وارد تبخير كننده ها مي شود .تبخير عمليات واحد مهمـي اسـت كه به طور معمول به منظور خارج كردن آب از مايعات رقيق به كار مي رود ، تا محصول مايع غليظي بدست آيد .گرفتن آب از ماده باعث كاهش هزينه حمل و نقل و پايداري آن در برابر ميكروارگانيسم ها مي شود .

فرآيند تبخير با خشك كردن تفاوت دارد .زيرا محصول نهايي تبخير به شكل مـايع مـي باشـد .فرآينـد تبخير با تقطير نيز تفاوت دارد زيرا بخار ايجاد شده در اواپراتور مانند فرآيند تقطير بـه اجـزاي ديگـري تقسيم نمي شود .

در شكل زير طرح ساده اي از يك اواپراتور نشان داده شده است اصولاً اواپراتور متشـكل از يـك مبـدل حرارتي است كه به يك محفظه بزرگ متصل شده است .محصول درون محفظـه تبخيـر ، تحـت خـلاء نگه داشته مي شود وجود خلاء اختلاف دما بين بخار و محصـول را افـزايش داده و محصـول در دمـاي پائين به جوش مي آيد .

بخارات ايجاد شده از طريق كندانسور به سيستم خلاء منتقل مي گـردد .بخـارات وارد مبـدل حرارتـي شده و به صورت مايع از مبدل خارج مي گردد

شكل مبدل وارد شده از بخارات توليدي بعنوان واسطه حرارتـي در محفظـه اواپراتـور ديگـري مجـدداً استفاده شوند ( شكل ) سيستم اواپراتور چند بونه اي ناميده مي شوند .اواپراتور ( شكل ) يك اواپراتـور سه مرحله اي است .

توجه داشته باشيد كه در يك اواپراتور چند مرحله اي ، بخـار تنهـا در بدنـه اول اسـتفاده مـي شـود . استفاده از بخارات توليدي به عنوان واسطه حرارتي در بدنه هاي بعـدي ، باعـث مـي گـردد كـه بـازده مصرف انرژي اين سيستم افزايش پيدا كند در اين سيستم محصول كه اندكي تغليظ شده از اولين بدنه خارج و به عنوان خوراك به دومين بدنه وارد مي شود .و الي آخـر .محصـول در حـالي از مرحلـه آخـر خارج مي شود كه به غلظت مورد نظر رسيده باشد .

به اين نوع آرايش خوراك پيش رو ( Forward Feed System) گفته مـي شـود .ديگـر روشـهاي جريان محصول در سيستم كه در صنعت بكار مـي رونـد سيسـتم خـوراك پـس رو(  backward) و سيستم خوراك موازي مي باشند .

در اين كارخانه سيستم چند مرحله اي با جريان اجباري استفاده مي شود اواپراتور چرخش اجباري ي مبدل حرارتي غير تماسي است كه در آن مواد مايع بـا سـرعت بـالا بـه چـرخش در مـي آينـد فشـار هيدررواستاتيك كه به سطح لوله ها اعمال مي شود مانع به جوش آمدن مـايع در آنهـا مـي گـردد .در داخل جدا كننده فشار مطلق اندكي از فشار موجود در مجموعه لوله ها ، پائين تر نگه داشته مي شود : بدين ترتيب مايعي كه به جدا كننده وارد مي شود به سرعت بخار مي گردد براي آنكه سرعت چرخش در حد بالايي حفظ شود عمدتاً از پمپ هاي جريان محوري استفاده مي شود .سرعت خطي جريـان در اين نوع اواپراتورها  مي با شد .هزينه سرمايه اي و عملياتي اين نوع اواپراتورها در مقايسه با انواع ديگر كمي كمتر است.

تعيين نقاط قوت و ضعف تولید خوراک دام از پساب کارخانجات الکل سازی و ضایعات آن

همان طور كه در قسمت قبل اشاره شد براي توليد پسآب تغليظ شـده در همـه جـاي دنيـا تقريبـا از فرآيند ها و ماشين آلات متفاوتي استفاده مي شود كه بنا به محل احداث كارخانه شـرايط توليـد فـرق مي كند. برخي كارخانه ها از تكنولوژي بالاتري برخوردارند از اينرو در اين قسمت بررسي نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي فوق الذكر آورده خواهد شد.

 

تیم نگارش طرح توجیهی ایران صنعت، با سالها تجربه در خصوص مطالعات امکانسنجی، قابلیت نگارش طرح استاندارد و ارائه مشاوره به سرمایه گذاران محترم در این خصوص را دارد. طرح های توجیهی ما، کاملا استاندارد و در قالب مورد تایید بانک ها و سازمان ها نگارش شده و تا لحظه ی اخذ مجوزات و یا تسهیلات مدنظر ضمانت می شوند. در صورت نیاز به نگارش طرح توجیهی تولید خوراک دام از ضایعات و پساب کارخانجات الکل سازی با کارشناسان ما تماس بگیرید. همچنین با توجه به ارائه خدمات بازرگانی توسط این شرکت، در زمینه ی مشاوره، انتخاب و واردات ماشین آلات این صنعت نیز می توانیم شما را یاری دهیم.

خواندن 1727 دفعه

نگارش طرح توجیهی بروز

سلام دوست عزیز، با تشکر از بازدید شما از وب سایت ایران صنعت، حضور گرانقدر شما اعلام میداریم که کارشناسان ما آماده هستند تا این طرح های توجیهی را به صورت بروز مطابق استانداردهای بانکی و براساس اعداد و ارقام واقعی حال حاضر برایتان آماده نمایند. جهت هماهنگی در این خصوص با ما تماس بگیرید.

نگارش طرح توجیهی، انجام مطالعات امکان سنجی و بازار تخصص ماست.

دانلود جدیدترین طرح های توجیهی آماده

طرح توجیهی جایگاه سوخت دومنظوره

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل جایگاه سوخت دو منظوره سال نگارش:93 تعداد صفحه: 37 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت فا ...
6 تعداد فروش
ریال 1,400,000
جزئیات خرید

طرح توجیهی تولید سازه و مخازن فلزی

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل تولید سازه و مخازن فولادی (دلاری) سال نگارش:92 تعداد صفحه: 46 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد ب ...
1 تعداد فروش
ریال 2,400,000

طرح توجیهی بازیافت زباله و تولید کود کمپست

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل بازیافت زباله و تولید کود کمپست سال نگارش: 97 تعداد صفحه: 65 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بو ...
1 تعداد فروش
ریال 2,100,000

طرح توجیهی احداث کارخانه معرق سنگ

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل احداث کارخانه معرق سنگ سال نگارش: 89 تعداد صفحه: 34 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت ...
2 تعداد فروش
ریال 1,200,000
طرح توجیهی جایگاه سوخت دومنظوره
طرح توجیهی تولید سازه و مخازن فلزی
طرح توجیهی بازیافت زباله و تولید کود کمپست
طرح توجیهی احداث کارخانه معرق سنگ

نظرات مشتریان

 • 0
 • 0

افتخارات و مجوزهای ایران صنعت


گواهی ثبت اختراع ایران صنعت گواهی کارآفرین برتر ایران صنعت گواهی عضویت در انجمن مشاوران سرمایه گذاری و نظارت طرح ها ایران صنعت پروانه خدمات فنی و مهندسی ایران صنعت تندیس کارآفرین برتر ایران صنعت عضویت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی نماد سرآمدی ایران صنعت

معرفی ایران صنعت

نگارش طرح توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی در حوزه های مختلف از قبیل: صنعت، کشاورزی و دامپروری، خدمات، گردشگری و توریست سلامت تخصص ایران صنعت بوده و از سال 1386 خدمات رسان سرمایه گذاران عزیز در این حوزه بوده ایم. ما در راستای کمک به سرمایه گذاران بخش فروشگاه دانلود طرح توجیهی آماده را راه اندازی نموده ایم تا با حداقل هزینه از پروژه های مختلف اطلاعات جامعی دریافت نمایند.

تلفن تماس: 05691011020
                 05632255578
همراه : 09393623135

ساعات پاسخگویی: هر روز از ساعت 8:30 تا 15:30 - بجز ایام تعطیل

ایمیل: isanat85[at]gmail.com

 ایران صنعت در لینکداین ایران صنعت در اینستاگرام  ایران صنعت در تلگرام