ايران صنعت - طرح توجيهي و مشاوره سرمايه گذاري

فروشگاه طرح توجیهی فایل های منسبد خرید

ایران صنعت - دانلود نمونه طرح توجیهی

سفارش طرح توجیهی
طرح های توجیهی صنعتی
طرح های توجیهی کشاورزی و کشت و صنعت
طرح های توجیهی دامپروری و مزارع پرورش ماهی و طیور
طرح های توجیهی خدماتی و کسب و کار های کوچک
طرح های توجیهی گردشگری و توریسم - احداث هتل و پارک و ...
comfar طرح توجیهی کامفار
مشخصات طرح های توجیهی - استاندارد طرح های توجیهی

پکیج های طرح توجیهی

 • پکیج طرح های توجیهی صنایع ساختمانی
  قیمت 80000 تومان
  گسترش کار نگارش طرح توجیهی انجام…
 •  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع خودرو
  قیمت 90000 تومان
  یکی از مهمترین صنایع موجود در…
 •  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع فلزی
  قیمت 90000 تومان
  زمینه های بکر معادن در کشور ما…
 •  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع چوب و سلولوزی
  قیمت 50000 تومان
  طی این سال ها…
همه پکیج ها ...
×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 47
سه شنبه, 01 آبان 1397 07:05

طرح توجیهی تولید ترمز ABS

در طرح توجیهی تولید ترمز ABS سعی شده است تا با معرفی این صنعت اطلاعات بیشتری در زمینه این طرح، میزان سرمایه گذاری، سودآوری، تسهیلات اعطایی و نرخ های بازده سرمایه گذاری آن ارائه شده و آن را به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری مناسب بررسی نماییم، امیدوارم این اطلاعات مفید فایده باشد و تا پایان مطلب همراه ایران صنعت باشید.

 

ترمزهاي ABS بمعناي ترمز ضد قفل است كه در جادهاي مرطوب و لغزنده و در شرايطي كه ممكن است چرخ ها از مسير خود خارج شوند سيستم ترمز، فرمان و چرخ را محصور كرده و در مسير مستقيم نگه ميدارد. با توجه به بالا بودن تصادفات جادهاي در ايران و تاكيد مسئولين حمل و نقل بر لزوم استفاده از اين سيستم در خودروها و با عنايت به وجود كارخانه هاي خودروسازي در ايران، ايجاد كارخانه توليد اينگونه سيستم هاي ترمز اهميت دارد. زيرا با وجود نياز شديد و روزافزون به اين نوع ترمز، در ايران توليد كافي وجود نداشته و عمده مصرف داخلي از طريق واردات تامين ميشود.

در اين شرايط كه وجود اين نوع سيستم به صورت بخشي از استاندارد خودرو درآمده و بازار مناسبي در ايران دارد، احداث اين كارخانه با سرمايه اي در حدود 37100 ميليون ريال، اشتغالزايي حدود 30 نفر و امكان استفاده از تسهيلات بانك ها سودآور بوده و مي تواند با استفاده از نوآوري و پس از رفع نياز داخلي امكان صادرات نيز داشته باشد. لازم به ذكر است كه تمامي محاسبات انجام گرفته در مطالعات امكانسنجي مقدماتي بر پايه دادههاي ثانويه و موجود بوده و سودآوري آن نيز با توجه به برآوردهاي مقدماتي فروش مورد تاييد است . اما براي بررسي جامع و كامل، مطالعه دقيق نتايج سرمايهگذاري، تهيه پرفورماهاي مربوطه و تماس با شركت هاي خارجي انتخابي، انجام مطالعات مشروح امكانسنجي بر پايه دادههاي اوليه پيشنهاد ميشود.

ضرورت و اهمیت تولید ترمز ABS

بـدون شـك، پيـشرفت و بهيـنه سازي سيستم ترمز اتومبيل ها با سرعتي نه چندان سريع صورت گرفته اسـت و خوشـبختانه امـروزه ترمـزهاي سـه و چهـار كانالـه ضـد بلوكه ABS در بيشتر اتومبيل ها به صـورت اسـتاندارد وجـود دارد. ايـن سيـستم ها بـا از بين بردن حالت قفل ترمز در شرايط ويژه سبب افزايش ايمني اتومبيل شده و كاربرد وسيعي دارد. اهمـيت اين گونه ترمزها نيز بيشتر در سطوح خيس و لغزنده و يا ترمزگيري در سرعت هاي بالا بيشتر نمايـان مـي شـود و در ايـن گونه موارد نيز راننده از كنترل كامل بر روي وسايل نقليه خود برخوردار اسـت و شـايد تنها نكته منفي در مورد ترمزهاي ABS صداي نسبتاً شديد آنها در هنگام ترمزگيري بر روي سـطوح بـسيار لغزنده باشد. اين صداي لرزان كه به درون كابين نفوذ ميكند و دقيقاً در زير پدال ترمـز حـس و شنيده ميشود، رانندگاني را كه تجربه ترمزگيري در اين شرايط را ندارند ، به اين اشتباه مـياندازد كه احتمالاً قسمتي از سيستم ترمز آنها در حال خرد شدن است و به همين دليل اين رانندگان بـه اشتباه از فشار پاي خود بر روي پدال ترمز ميكاهند، در صورتي كه رانندگان با تجربه تر ميدانند كـه شنيدن و حس كردن اين لرزش، دليل بر سلامت سيستم ترمز ABS اتومبيل است و در اين شرايط بايد بر فشار پا بر روي پدال ترمز افزود.

به تازگي استفاده از سيستم هاي كمكي و تقويت كننده الكترونيكي و مكانيكي نيز براي هر چه بهتر كردن فعاليت ترمزها بر روي انواع اتومبيل هاي جديد به صورت استاندارد وجود دارد. اين سيستم ها با وارد آوردن اندك فشاري به پدال ترمز فعال شده و بهترين نتيجه را در اختيار راننده قرار ميدهند. ايجاد كارخانه توليد اينگونه سيستم هاي ترمز، با توجه به كارخانه هاي توليد اتومبيل در ايران اهميت ويژه دارد . علاوه بر آنكه امروزه وجود اينگونه سيستم ها بخشي از استانداردهاي توليد اتومبيل به شمار ميرود و كليه اتومبيل هاي توليدي جديد بايستي اين ترمزها را داشته باشند ، اتومبيل هاي قديميتر نيز براي حفظ ايمني مي توانند با نصب ABS از قفل كردن ترمز در شرايط بحراني جلوگيري كنند. بنابراين وجود كارخانه توليد كننده اين سيستمها ضرورت داشته و ميتواند بازار مناسب داشته باشد.

سیستم ترمز ضد بلوکه (Anti- lock Braking System = ABS) ABS

سيـستم ترمز ABS يا سيستم ترمزهاي ضد بلوكه با كد آيسيك 3430(34301434) و كد تعرفه 87141970 يكـي از بهتـرين و مطمـئن ترين هاست . ولي اين سيستم به صورت نخستين خود (تك كانالـه) داراي عـيب بزرگـي بـود، بـدين تـرتيب كه اگر هرگاه به دليلي شكستگي جزئي در يكي از لـوله هـاي ترمـزها بـه وجـود مي آمد، در اثر نشت مايع ترمز و يا وارد شدن هوا در سيستم كلي، تمـام سيـستم ترمـز از حالت فعاليت بيرون آمده و خطرآ فرين ميشد. براي از ميان برداشتن اين عـيب، خودروسازان و يا شركت هاي توليد كننده سيستم هاي ترمز مجبور به تقسيم كردن نيروي ترمـز در دو مـدار يا كانال جداگانه بودند . بدين ترتيب كه نيروي ترمز (از طريق فشار هيدروليك) به دو بخش يكي براي چرخهاي جلو و ديگري براي چرخهاي عقب تقسيم شدند. سيـستم هـاي ضـد بلوكه اولين بار در سال 1900 براي قطار و بعدها براي هواپيما طراحي شدند. در سـال 1960 سـازندگان اتومبـيل شـروع بـه ساختن سيستم ABS براي اتومبيلهاي لوكس و گـران قـيمت كـردند. سيستم هاي اوليه بطور عمده مكانيكي بود . سيستمهاي پيشرفته الكترونيكي آن بـا ايمنـي بـسيار بـالا از سـال 1978 در اتومبـيل هـاي گران قيمت استفاده شد . در دهه 1990 سيستم ABS به سرعت گسترش يافت و امروزه در بسياري از اتومبيلهاي معمولي به كار برده مي شود.

طراحـي و توليد اين سيستم جديد بسيار خوب بود ولي هنوز قانع كنند ه به نظر نمي رسد . چرا كه در ايـن صـورت ايجـاد شكـستگي در لـوله هـاي ترمـز جلـو و قفل يا بلوكه كردن چرخ هاي عقب، اتومبـيل هـا بـه شدت به دور خود چرخيده و از كنترل خارج مي شدند. در اينجا بود كه سوئدي ها راه حـل ايـن مـشكل را پيدا كردند . بدين ترتيب كه كمپاني ساب SAAB ترمزهاي هيدروليكي دو كانالـه بـه صـورت ضربدري را طراحي و توليد نمود.  بدين صورت كه چرخ سمت راست جلو به همـراه چـرخ سمت چپ عقب از يك كانال و چرخ سمت چپ جلو ب ه همراه چرخ سمت راست عقب از كانـال ديگـر تغذيـه مـيشـدند و كمپاني هاي اتومبيل سازي ولوو و ب ام و بر روي طرح نسبتاً بهتـري كـار كـردند. بـدين تـرتيب كه هر دو چرخ جلو هر كدام از يك كانال ديگر تغذيه شده و دو چـرخ عقب نيز هر كدام با كانال مستقل خود مرتبط ميشدند. بدين ترتيب در صورت بروز اشكال و يـا شكستگي در يكي از لوله هاي هيدروليك چرخها تنها همان چرخ بود كه قابليت ترمزگيري را از دست ميداد و كنترل اتومبيل بسيار راحت و مطمئن مي شد.

سيـستم هـاي نـوين ترمـز مانـند ESP ، ABS و EBD بـا افـزايش پايـداري، فـرمان پذيـري و... مـي توانند در زمان حادثه تا 40 درصد از بروز تصادفات جلوگيري كنند. ويژگي مهم خودروهاي مجهـز به سيستم ترمز ضد قفل يا ضد لغزش معروف به ABS اين است كه از قفل شدن چرخ ها حتـي هنگامـي كـه رانـنده پـدال ترمز را تا انتها فشار مي دهد، جلوگيري ميكند و مانع از انحراف خـودرو مـي شـود. بـدين تـرتيب ميتوان هنگام ترمزگيري خودرو را كنترل و از موانع با اطمينان عـبور كـرد. پيـشرفت ايـن فـناوري بـه حـدي رسـيده است كه در هر لحظه با استفاده از تناسب سـرعت لاسـتيك هـا و كنتـرل آن، تعـادل خـودرو حفـظ ميشود. در واقع ترمزهاي هيدروليك از سيستم هاي مطمئن ترمز محــسوب ميشوند، اما اين سيستم در ابتدا داراي معايب بزرگي بود تا آن كـه بالاخـره خودروسـازان برتـر دنـيا راه حلـي مناسب براي برطرف كردن مشكلات آن پيدا كـردند. اين سيستمها با وارد كردن اندك فشاري به پدال ترمز، فعال مي  شوند و بهترين نتيجه را در اختيار راننده قرار مي دهند. البته با اين كه اين سيستم داراي ايمني بالايي است ، ولي وجود آن در خـودرو نـبايد باعـث سـرپيچي رانـنده از رعايـت مقـررات رانندگـي به خصوص سرعت هاي غيرمجاز، رعايت نكردن فاصله ايمني و سرعت مناسب در پيچ ها شود. به عبارت ديگر بهره مندي از سيـستم ايمنـي بـه معـناي ناديـده گرفتن ايمني نيست . انجام تغييرات شخصي در خودرو مثلاً ترمـز، بدنـههـا يـا چـرخها ميتواند بر عملكرد سيستم ABS تاثير منفي بگذارد. با وجود اين، در حـال حاضـر ايـن سيـستم مطمئن ترين ترمزي است كه فناوري آن در صنعت خودرو وارد شده است.

موارد مصرف و كاربرد سيستم ضد بلوكه ترمز ABS

امـروزه تقـريباً تمامي خودروهايي كه روانه بازار مصرف مي شوند از ترمز ABS به عنوان يك اسـتاندارد يـا انتخاب برخوردارند. مهمترين كاربرد اين سيستم در اتومبيل هاي شخصي و ساير وسايل نقليه براي ايمني بيشتر و تعادل در زمان ترمزگيري مي باشد.

واحدهاي توليدي داخلي ترمز ABS

در آمارهاي وزارت صنايع از جمع 2 مجوز صادر شده براي ترمز ABS هيچيك فعال نيستند . ظرفيت اسمي اين دو واحد 3000 و 50000 ترمزABS در سال ميباشد. با توجه به تقاضاي موجود براي اين محصول به نظر ميرسد نياز به سرمايه گذاري در اين صنعت وجود دارد . حتي اگر اين دو واحد صنعتي فعال شوند به دلايل مختلف حتماً كمتر از ظرفيت اسمي خود توليد مي كنند . بنابراين بر اساس نياز كارخانجات توليد خودرو و نياز مردمي كه تمايل به استفاده از اين محصول را دارند حتي با وجود فعال شدن 2 واحد مورد نظر ميزان عرضه توليدات داخلي كمتر از تقاضا مي باشد. (این آمار مربوط به سال های قبل است).

 

شرکت بهبود صنعت آمادگی خود جهت تهیه طرح توجیهی تولید ترمز ABS اعلام می دارد

 هم اکنون سفارش طرح توجیهی تولید ترمز ABS دهید

استفاده از کلیه مطالب این سایت برای عموم آزاد می باشد ، فقط در راستای حفظ زحمات تیم تولید محتوی ما خواهشمندیم در صورت برداشت از این محتوی لینک ما را درج نمایید. باسپاس

 

خواندن 7497 دفعه

نگارش طرح توجیهی بروز

سلام دوست عزیز، با تشکر از بازدید شما از وب سایت ایران صنعت، حضور گرانقدر شما اعلام میداریم که کارشناسان ما آماده هستند تا این طرح های توجیهی را به صورت بروز مطابق استانداردهای بانکی و براساس اعداد و ارقام واقعی حال حاضر برایتان آماده نمایند. جهت هماهنگی در این خصوص با ما تماس بگیرید.

نگارش طرح توجیهی، انجام مطالعات امکان سنجی و بازار تخصص ماست.

دانلود جدیدترین طرح های توجیهی آماده

طرح توجیهی تولید آجر قرمز نسوز

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل تولید آجر قرمز نسوز سال نگارش: 96 تعداد صفحه: 50 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت فای ...
2 تعداد فروش
ریال 1,500,000
جزئیات خرید

طرح توجیهی تولید میلگرد

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل نورد میلگرد از شمش یا بیلت سال نگارش: 96 تعداد صفحه: 40 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. ف ...
3 تعداد فروش
ریال 1,500,000

طرح توجیهی تولید اگزوز

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل تولید اگزوز (دلاری) سال نگارش: 92 تعداد صفحه: 36 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت فای ...
3 تعداد فروش
ریال 1,700,000

طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل پرورش مرغ گوشتی سال نگارش: 92 تعداد صفحه: 46 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت فایل: d ...
1 تعداد فروش
ریال 1,700,000
طرح توجیهی تولید آجر قرمز نسوز
طرح توجیهی تولید میلگرد
طرح توجیهی تولید اگزوز
طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی

نظرات مشتریان

افتخارات و مجوزهای ایران صنعت


 • 0
 • 0

گواهی ثبت اختراع ایران صنعت گواهی کارآفرین برتر ایران صنعت گواهی عضویت در انجمن مشاوران سرمایه گذاری و نظارت طرح ها ایران صنعت پروانه خدمات فنی و مهندسی ایران صنعت تندیس کارآفرین برتر ایران صنعت عضویت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی نماد سرآمدی ایران صنعت

معرفی ایران صنعت

نگارش طرح توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی در حوزه های مختلف از قبیل: صنعت، کشاورزی و دامپروری، خدمات، گردشگری و توریست سلامت تخصص ایران صنعت بوده و از سال 1386 خدمات رسان سرمایه گذاران عزیز در این حوزه بوده ایم. ما در راستای کمک به سرمایه گذاران بخش فروشگاه دانلود طرح توجیهی آماده را راه اندازی نموده ایم تا با حداقل هزینه از پروژه های مختلف اطلاعات جامعی دریافت نمایند.

تلفن تماس: 05691011020
                 05632255578
همراه : 09393623135

ساعات پاسخگویی: هر روز از ساعت 8:30 تا 15:30 - بجز ایام تعطیل

ایمیل: isanat85[at]gmail.com

 ایران صنعت در لینکداین ایران صنعت در اینستاگرام  ایران صنعت در تلگرام