ايران صنعت - طرح توجيهي و مشاوره سرمايه گذاري

فروشگاه طرح توجیهی فایل های منسبد خرید

ایران صنعت - ایده های نو در سرمایه گذاری

محبوب ترین های سایت

راهنمای سرمایه گذاری

همه مقالات مرتبط ...

ایده های سرمایه گذاری

همه مقالات مرتبط ...
چهارشنبه, 23 مرداد 1392 12:02

طرح توجیهی تولید افزودنیهاي بتون براي افزایش سرعت گیرش و حفظ کیفیت

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)

از امروز با امید به خدا بخش ایده های نو و فرصت های سرمایه گذاری را فعال خواهیم کرد تا خدمات بهتری به شما عزیزان ارائه شود . برای شروع طرح تولید افزودنی های بتون به عنوان یک محصول پرکاربرد و مفید در بخش صنایع ساختمانی را حضور شما معرفی می کنم . همراه ایران صنعت بمانید و با این طرح آشنا شوید. ماده اي غیر از آب، سیمان و مصالح مورد استفاده در بتون، که درست قبل از اختلاط یا در هنگام اختلاط به بتون افزوده میشود، افزودنیهاي بتون نامیده میشود. این مواد خواص بتون را بهبود میبخشند.

دسته بندي هاي متفاوتی از افزودنی هاي بتون ارائه شده است. اما افزودنی ها را می توان به دو دسته عمده طبقه بندي کرد که عبارتند از:

افزودنی هاي معدنی و افزودنیهاي شیمیایی افزودنیهاي معدنی مواد کاملا ریز و پودري هستند که در مقادیر زیاد، بین 20 تا 100 در صد وزن سیمان، به مخلوط بتون افزوده می شوند. این مواد شبه سیمانی بیشتر براي کاهش هزینه، افزایش استحکام، کاهش نفوذپذیري در مقابل آب و تاثیر بر سایر خواص بتون نهایی و سخت شده، به کار می روند .

خاکسترهاي طبیعی ، Silica Fume  و Fly Ashرا می توان در این دسته از افزودنی ها قرار داد.

در حین کار با بتون، براي بهبود خواص و کیفیت بتون در حین اختلاط، حمل و نقل، بتون ریزي، سخت شدن و همچنین غلبه بر برخی مشکلات غیرمترقبه، از افزودنیهاي شیمیایی استفاده می شو د. این افزودنیها غالبا سنتزي هستند و نسبت به افزودنیهاي معدنی در مقادیر بسیار کمتري استفاده می شوند .

طبقه بندي این افزودنی ها داراي استانداردهاي مشخصی است که در بخش استانداردها به آنها اشاره می شود. در تعریف استاندارد بریتانیا آمده است: " افزودنیهاي بتون موادي هستند که در هنگام آماده سازي بتون به آن افزوده میشوند و مقدار آنها کمتر از 5 درصد مقدار سیمان است. این مواد خواص بتون سیال یا سفت شده را تحت تاثیر قرار میدهد."

 

بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها

از کلرید کلسیم، نیترات کلسیم و تیوسیانات سدیم میتوان به عنوان مواد تجاري معمول نام برد که به عنوان تسریعکننده بتون مورد استفاده قرار میگیرند. این ماده شیمیایی ابتدا با آب بتون مخلوط و سپس به مخلوط شن و ماسه و سیمان اضافه می شود. به این ترتیب براي ساخت بتون هاي زودگیر می توان بجاي استفاده از سیمان زودگیر از سیمان معمولی (پرتلند نوع I) همراه با این مواد شیمیایی استفاده نمود. بتون ساخته شده به این روش در مقابل فرسایش مقاومت بیشتري از خود نشان داده اما در مقابل حمله سولفات ها آسیب پذیرتر بوده و افت بتون نیز حدود 10 الی 15 درصد افزایش می یابد. اما در هر حال بدترین ضرر مواد شیمیایی کلردار اثر آن بر روي آرماتورها و ایجاد خوردگی در آنهاست. به این ترتیب با توجه به بند 2-5 از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران استفاده از این نوع مواد تنها در بتون هاي بدون فولاد 3-9 مجاز بوده و میزان مصرف آن به 2 درصد وزنی سیمان محدود می شود.

ضدیخ بتون یک افزودنی بدون کلراید و بر پایه ترکیبات نیتروژنی میباشد. مواد نیتروژنی و کلسیم نیتروژنی به عنوان موادي که بازدارنده خوردگی میباشند نیز مطرح شدهاند، بر خلاف مواد پایه کلرایدي که مصرف آنها در بتن مسلح منع گردیده است.

به طور کلی کلرید کلسیم معمولا از طریق سه فرآیند میتواند تولید شود: فرآیند سنگ آهک- اسید هیدروکلریک، فرآیند Solvay و فرآیند آب نمک طبیعی. انتخاب فرآیند معمولا بر اساس نحوه تامین مواد اولیه، حمل و نقل و هزینه هاي انرژي تعیین میشود.

در طی فرآیند اول، سنگ آهک با اسید هیدروکلریک واکنش داده و کلرید کلسیم تولید می گردد.

CaCO3+2HCl  ---->  CaCl2 +CO2 +H2 O

اگر اسید هیدروکلریک با غلظت 36 درصد مورد استفاده قرار گیرد، محلول کلرید کلسیم تولیدي غلظتی در حدود 36 درصد خواهد داشت.

فرآیند Solvay ، رایجترین روش سنتز کلرید کلسیم میباشد. کلرید کلسیم در این فرآیند طبق واکنش زیر تولید می شود.

2 CaCO3 + 2NaCl ----->  Na2 CO3 +CaCl

در شکل ( 3)، فرآیند سلوي نشان داده شده است.

  افزودنی های بتون

در این فرآیند ابتدا کربنات کلسیم در یک کوره آهکزنی حرارت داده میشود که بر اساس این حرارت (پخته شدن کربنات کلسیم) اکسید کلسیم تولید میشود و دياکسید کربن آزاد میگردد. دماي کوره پخت 1300 کلوین میباشد. اکسید کلسیم تولید شده در کوره پخت به آهک زنده معروف است که با ریختن آب روي آن واکنش گرمازایی انجام میشود که گرماي واکنش باعث بخار شدن بخشی از آب میشود. در این واکنش، آهک بر اثر جذب آب، متورم شده و سپس به صورت گرد سفیدي در میآید که اصطلاحا آهک مرده نامیده میشود. با اضافه کردن آب به آهک مرده، آهک تبدیل به شیرآهک تبدیل میشود که اگر آن را صاف کنیم، محلول زلالی که در حقیقت محلول سیرشده هیدروکسید کلسیم در آب است، حاصل می شود که به آب آهک موسوم است. هیدروکسید کلسیم وارد برج بازیافت آمونیاك میشود. در این برج هیدروکسید کلسیم با جریانی از بی کربنات آمونیوم و کلرید آمونیوم که در برج کربناسیون تولید شده است مخلوط می گردد و توسط بخار گرم میشود. در این برج واکنشهاي زیر انجام میشود:

2NH4 HCO3 ---->   NH 3+H2O+CO

2NH4Cl +Ca(OH)2 ----> 2NH3+2H2O+CaCl2

مخلوط آمونیاك و دياکسید کربن تولید شده در برج بازیابی آمونیاك براي اشباع آب شور ورودي به برج جذب آمونیاك، وارد برج جذب آمونیاك میگردد. کلرید کلسیم تولید شده در این برج به عنوان محصول جانبی فرآیند وارد مراحل آمادهسازي جهت فروش میگردد. یک محلول 30 درصد از آب شور اشباع شده با آمونیاك (آمونیاك تولید شده در برج بازیابی آمونیاك) وارد برج جذب آمونیاك میشود. ناخالصی هاي مختلف مانند نمکهاي کلسیم و منیزیم موجود در NaCl تجاري در واکنشی با دياکسید کربن رسوب می کنند. واکنشهایی که در این برج جذب صورت می گیرند به شرح زیر می باشند :

32NH3 +H2O+CO2 ----->  2(NH4)2 CO

CaCl2 + (NH4)2CO3  ----->  CaCO3 +2NH4Cl

محلول آب ترکیب شده با آمونیاك در هنگام خروج از برج جذب از یک فیلتر رد میشود تا کربنات کلسیم و منیزیم رسوب یافته از آن جدا شوند. محلول آب ترکیب شده با آمونیاك پس از عبور از فیلتر وارد برج کربناسیون میگردد. برج کربناسیون یک برج بلند است که صفحات سوراخداري (سینی هاي سوراخ داري) روي آن نصب شده است. محلول آب ترکیب شده با آمونیاك از بالاي برج به سمت پایین آن چکه می کند و گاز دي اکسید کربن که در کوره آهکزنی از گرم شده کربنات کلسیم تولید شده است از پایین وارد برج میگردد. هنگامی که دي اکسید کربن از منافذ ریز سینی ها عبور میکند با آب ترکیب شده با آمونیاك واکنش می دهد و طی واکنش هاي زیر بیکربنات سدیم، بی کربنات آمونیوم و کلرید آمونیوم تولید میشود.

NH3 +H2O+CO2 -----> NH4HCO3

NaCl + NH4HCO3  ----->  NaHCO3 + NH4Cl

محلول تولید شده در برج کربناسیون که شامل کریستال هاي 3NaHCO از پایین برج خارج شده و وارد فیلتر میشود تا 3NaHCO آن جدا گردد. بیکربنات سدیم بدست آمده در فیلتر به شدت در کوره آهک زنی براي تبدیل به کربنات سدیم حرارت داده میشود. دي اکسید کربن تولید شده از تولید کربنات سدیم در کوره آهک زنی وارد برج کربناسیون میشود.

فرآیند سوم فرآیندي است که از دریاچههاي نمک طبیعی جهت تولید کلرید کلسیم استفاده میشود. در این فرآیند 2Ca(OH) با منیزیم واکنش داده و  2Mg(OH) جدا میشود. سپس کلسیم حاصل با کلرید سدیم واکنش داده و کلرید کلسیم تولید میشود. در این روش هزینه مواد خام بسیار پایین است، در حالی که خلوص محصول به طور معمول کمتر از سایر فرآیندها می باشد.

 

 

بازدید 6515 بار

دانلود جدیدترین طرح های توجیهی آماده

طرح توجیهی اجاره لنج باری

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل لنج باری سال نگارش: 87 تعداد صفحه: 31 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت فایل: docx(قاب ...
0 تعداد فروش
ریال 1,000,000
جزئیات خرید

طرح توجیهی تولید تجهیزات توانبخشی

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل تولید تجهیزات توانبخشی سال نگارش: 94 تعداد صفحه: 24 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت ...
3 تعداد فروش
ریال 1,000,000

طرح توجیهی پرورش قارچ دکمه ای

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل تجهیز و نوسازی سالن پرورش قارچ دکمه ای سال نگارش: 94 تعداد صفحه: 44 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خ ...
1 تعداد فروش
ریال 1,000,000

طرج توجیهی تولید سوله و سازه های فلزی

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل سوله سازی و تولید سازه های فلزی سال نگارش: 97 تعداد صفحه: 38 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بو ...
1 تعداد فروش
ریال 1,200,000
طرح توجیهی اجاره لنج باری
طرح توجیهی تولید تجهیزات توانبخشی
طرح توجیهی پرورش قارچ دکمه ای
طرج توجیهی تولید سوله و سازه های فلزی

نظرات مشتریان

افتخارات و مجوزهای ایران صنعت


  • 0
  • 0

گواهی ثبت اختراع ایران صنعت گواهی کارآفرین برتر ایران صنعت گواهی عضویت در انجمن مشاوران سرمایه گذاری و نظارت طرح ها ایران صنعت پروانه خدمات فنی و مهندسی ایران صنعت تندیس کارآفرین برتر ایران صنعت عضویت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی نماد سرآمدی ایران صنعت

معرفی ایران صنعت

نگارش طرح توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی در حوزه های مختلف از قبیل: صنعت، کشاورزی و دامپروری، خدمات، گردشگری و توریست سلامت تخصص ایران صنعت بوده و از سال 1386 خدمات رسان سرمایه گذاران عزیز در این حوزه بوده ایم. ما در راستای کمک به سرمایه گذاران بخش فروشگاه دانلود طرح توجیهی آماده را راه اندازی نموده ایم تا با حداقل هزینه از پروژه های مختلف اطلاعات جامعی دریافت نمایند.

تلفن تماس: 05691011020
                 05632342065
همراه : 09012500867

ساعات پاسخگویی: هر روز از ساعت 8:30 تا 15:30 - بجز ایام تعطیل

ایمیل: isanat85[at]gmail.com

 ایران صنعت در لینکداین ایران صنعت در اینستاگرام  ایران صنعت در تلگرام