ايران صنعت - طرح توجيهي و مشاوره سرمايه گذاري

فروشگاه طرح توجیهی فایل های منسبد خرید

ایران صنعت - راهنمای سرمایه گذاری و مشاوره صنعتی

راهنمای سرمایه گذاری

همه مقالات مرتبط ...

ایده های سرمایه گذاری

همه مقالات مرتبط ...
×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 44
شنبه, 04 خرداد 1392 17:53

آئين نامه اجرائي صدور پروانه كسب در شهرها و روستاها

ماده 1: براساس قانون نظام صنفي صدور پروانه كسب در هر شهرستان بعهده اتحاديه هاي صنفي مي باشد.

هر فردي كه بخواهد واحد صنفي ايجاد كند قبل از سپردن هرگونه تعهد يا اجاره يا خريد محل بايد جهت اخذ مجوز لازم به اتحاديه صنف مربوط مراجعه و درخواست كتبي خود را تسليم نمايد.

ماده 2: اتحاديه موظف است درخواست هاي رسيده براي اخذ پروانه كسب را به ترتيب شماره و تاريخ در دفتر مخصوص ثبت و رسيد آنرا به متقاضي تسليم نمايد.

تبصره 1: اتحاديه مكلف است در چارچوب مقررات، نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با احتساب ايام غيرتعطيل رسمي بصورت كتبي به متقاضي اعلام نمايد. عدم اعلام نظر درمدت ياد شده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحاديه، متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز اتحاديه را تكميل كند و به اتحاديه تسليم دارد .

در غير اينصورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد.

تبصره 2: چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب را رد كند يا از صدور پروانه كسب استنكاف ورزد، بايد مراتب را با ذكر دلائل مستند بطور كتبي به متقاضي اعلام كند. در صورتيكه متقاضي به ان معترض باشد مي تواند اعتراض كتبي خود را ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به مجمع امور صنفي ذيربط تسليم دارد. مجمع امور صنفي مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر نهائي خود را براي اجراء به اتحاديه مربوطه اعلام كند.

تبصره 3: در صورتيكه اتحاديه يا متقاضي به نظر مجمع امورصنفي معترض باشند مي توانند ظرف مدت بيست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع، اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذكر به كميسيون نظارت منعكس نمايند. كميسيون نظارت مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجراست، مگر آنكه هيات عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از دريافت اعتراض نقض كند. در اين صورت نظر هيات عالي نظارت قطعي و لازم الاجراء است.

فصل اول: ضوابط صدور پروانه كسب در شهرها

ماده 3: شرايط و مدارك لازم جهت تحصيل پروانه كسب در شهرها:

1 – تابعيت جمهوري اسلامي ايران .

2 – ارائه سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي و يا عادي و يا مبايعه نامه و يا حكم قطعي دادگاه مبني بر الزام به تنظيم اجاره نامه يا رسيد پرداخت اجاره بها معتبر و يا ارائه قراردادهاي منعقده في مابين متقاضي پروانه كسب با اشخاص حقيقي و يا ادارات و سازمان هاي دولتي، نهادها، شهرداري ها ، شركت هاي تعاوني مسكن و شركت هاي خاص صنفي، شركت هاي تحت پوشش سازمان هاي دولتي و نهادها.

تبصره: دريافت تعهد محضري از دارندگان اسناد عادي مبني بر پذيرش مسئوليت حقوقي ناشي از آن الزاميست.

3 – گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت، دائم و يا ارائه گواهي معتبر مبني بر داشتن معافيت تحصيلي يا پزشكي و همچنين دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت و در مدت اعتبار آن وفق بند (ه) ماده 10 قانون وظيفه و بندهاي (ج)، (د)، (ي) ماده 50 آئين نامه اجرائي قانون مزبور.

4 – ارائه گواهي عدم سوء پيشينه جهت افراد داراي سن كمتر از هفتاد سال تمام.

5 – ارائه آخرين مدرك تحصيلي (حداقل گواهي پايان تحصيلات ابتدائي يا سواد خواندن و نوشتن ) با استثناي متقاضياني كه سن آنها از 50 سال به بالا مي باشد.

6 – گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

7 – ارائه سوابق كاربري تجاري يا اداري و يا كارگاهي محل كسب.

8 – ارائه كارت معاينه پزشكي و گواهي صلاحيت بهداشتي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي صنوفي كه مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني ، آشاميدني، بهداشتي و آرايشي مي باشند.

9 – ارائه هرگونه مدرك مبني بر تشكيل پرونده و يا ارائه هريك از اوراق پرداخت مالياتي

10 – مدارك لازم مبني بر دارا بودن صلاحيت فني براي مشاغل خاص براساس آئين نامه مربوط.

تبصره : اگر متقاضي واجد شروط لازم براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنف وفق ماده 13 قانون نظام صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط به نام متقاضي كافي مي باشد.

11 – موافقت اداره نظارت براماكن عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

12 – عكس پرسنلي جديد دوازده قطعه

13 – فتوكپي كارت ملي و شناسنامه عكس دار

تبصره 1: حداقل سن جهت خانم ها بمنظور دريافت پروانه كسب هيجده سال مي باشد.

تبصره 2: كليه دستگاه هائي كه اتحاديه ها براي صدور پروانه كسب از آنها استعلام مي كنند موظفند

ظرف مدت 15 روز از تاريخ استعلام نظر قطعي و نهائي خود را اعلام دارند، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

ماده 4: اتحاديه هاي صنفي مكلفند پس از دريافت تمام مدارك لازم و با رعايت ضوابط ظرف مدت پانزده روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام نمايند. همچنين دريافت كننده پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف مدت شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام نمايد.

ماده 5 : براي اشخاص حقوقي (شركت ها) و مشاركت هاي مدني، يك پروانه كسب بنام شركت با ذكر نام نماينده هيات مديره اشخاص حقوقي درخواست كننده و يا احدي از شركاء در مشاركت هاي مدني (كه توسط ساير شركاء كتبا معرفي و امضاي آنان توسط دفتر خانه اسناد رسمي گواهي شده باشد) در صورت احراز ساير شرايط صادر مي گردد.

تبصره 1: در صورتيكه شركت بخواهد در بيش از يك مكان فعاليت نمايد براي مكانهاي ديگر ضمن دريافت پروانه كسب طبق مفاد اين ماده جهت اداره واحد صنفي براي فرد معرفي شده توسط هيات مديره و يا احدي از شركاء كه توسط شركاء كتبا معرفي و امضاي آن توسط دفتر اسناد ر سمي گواهي شده باشد با رعايت ساير مقررات مربوط تا سقف تعدادي كه كميسيون نظارت تصويب نمايد كارت مباشرت صادر خواهد شد.

تبصره 2: در صورت نياز به فعاليت در محل غير از محل قانوني اشخاص حقوقي پس از تصويب كميسيون نظارت شهرستان مربوطه يك پروانه كسب بنام شركت و با ذكر مشخصات نماينده قانوني آن شركت به معرفي هيات مديره اشخاص حقوقي درخواست كننده در صورت احراز ساير شرايط صادر و براي اداره بيش از يك واحد صنفي در ساير نقاط براي افرادي كه هيات مديره كتبا معرفي مي نمايد با رعايت مفاد تبصره 2 همين ماده ضمن صدور پروانه كسب ، كارت مباشرت صادر خواهد گرديد.

منبع: وب سایت سازمان صنعت ، معدن ، تجارت تهران

خواندن 12758 دفعه

دانلود جدیدترین طرح های توجیهی آماده

طرح توجیهی سردخانه، سورت و بسته بندی میوه

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل احداث سردخانه دومداره، سورت و بسته بندی میوه  سال نگارش: 94 تعداد صفحه: 60 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل د ...
5 تعداد فروش
ریال 1,800,000
جزئیات خرید

طرح توجیهی مجتمع رنگ کاری فلزات

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل احداث مجتمع رنگ کاری فلزات  سال نگارش: 91 تعداد صفحه: 32 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. ...
0 تعداد فروش
ریال 1,200,000

طرح توجیهی پخش دارو

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل پخش دارو سال نگارش: 91 تعداد صفحه: 45 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت فایل: docx(قاب ...
12 تعداد فروش
ریال 1,200,000

طرح توجیهی احداث مجتمع خدماتی اقامتی بین راهی

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی سال نگارش: 92 تعداد صفحه: 56 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. ...
2 تعداد فروش
ریال 1,600,000
طرح توجیهی سردخانه، سورت و بسته بندی میوه
طرح توجیهی مجتمع رنگ کاری فلزات
طرح توجیهی پخش دارو
طرح توجیهی احداث مجتمع خدماتی اقامتی بین راهی

نظرات مشتریان

افتخارات و مجوزهای ایران صنعت


  • 0
  • 0

گواهی ثبت اختراع ایران صنعت گواهی کارآفرین برتر ایران صنعت گواهی عضویت در انجمن مشاوران سرمایه گذاری و نظارت طرح ها ایران صنعت پروانه خدمات فنی و مهندسی ایران صنعت تندیس کارآفرین برتر ایران صنعت عضویت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی نماد سرآمدی ایران صنعت

معرفی ایران صنعت

نگارش طرح توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی در حوزه های مختلف از قبیل: صنعت، کشاورزی و دامپروری، خدمات، گردشگری و توریست سلامت تخصص ایران صنعت بوده و از سال 1386 خدمات رسان سرمایه گذاران عزیز در این حوزه بوده ایم. ما در راستای کمک به سرمایه گذاران بخش فروشگاه دانلود طرح توجیهی آماده را راه اندازی نموده ایم تا با حداقل هزینه از پروژه های مختلف اطلاعات جامعی دریافت نمایند.

تلفن تماس: 05691011020
                 05632255578
همراه : 09393623135

ساعات پاسخگویی: هر روز از ساعت 8:30 تا 15:30 - بجز ایام تعطیل

ایمیل: isanat85[at]gmail.com

 ایران صنعت در لینکداین ایران صنعت در اینستاگرام  ایران صنعت در تلگرام